wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Newsletter

Odbierz 10% zniżki!

Zapisz się na newsletter i kupuj taniej!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail.

Administratorem moich danych osobowych jest Fitomento Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Al. Jana Pawła II 96 . Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je zawsze odwołać ze skutkiem na przyszłość pisząc na e-mail kontakt@fitomento.com.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Polityką Prywatności i Regulaminem.

 

Regulamin

Art. 1. Definicje
 1. Sprzedawca (Fitomento) - Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Regulamin – niniejszy dokument - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;
 5. Towar (Produkt) – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Art. 2 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/;
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144, adres poczty elektronicznej: kontakt@fitomento.com, Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, dostępnej pod adresem: http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia).
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
6.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
6.2 . warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
6.3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/regulamin-pm-11.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Art.3. Rejestracja konta

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klient ma możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
- wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu pod adresem http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/rejestracja.html oraz akceptację niniejszego Regulaminu, polityki prywatności i plików cookie.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta. W celu aktywacji konta Klient musi kliknąć w link aktywacyjny przesłany w wiadomości, o której mowa w poprzednim zdaniu.
4. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swojego Konta.
5. Klient może usunąć swoje konto w Sklepie w każdym czasie – w tym celu należy wysłać  odpowiednie wezwanie na adres: kontakt@fitomento.com
6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
- Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego.
7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
8. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Art.4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

1. Klient może za pośrednictwem Sklepu kupować Towary. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”.
2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkie inne koszty.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
5. Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Konta lub dokonywaniu zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia. Wiadomość ta zawiera informacje o:
    cenie (wraz z podatkiem),
    głównych cechach świadczenia,
    wybranej formie płatności,
    wybranej formie dostawy. 
6. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fitomento Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
9. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia może podejmować czynności celem weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Sprzedawca może odmówić akceptacji zamówienia w szczególności w przypadku gdy:
10.1. brak Towaru w magazynie,
10.2. zamówienie nie zawiera danych niezbędnych dla jego realizacji,
10.3. weryfikacja danych Klienta się nie powiodła.

11. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 4.5, nie jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia, o której mowa w ust. 4.12.
12. Do zawarcia Umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanego wcześniej Zamówienia - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta lub przy dokonywaniu zamówienia z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji;
 13. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
14. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

Art.5. Ceny i metody płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.2. Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.
 Płatność za pomocą przelewu elektronicznego odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu obsługującego płatności elektroniczne, będącego operatorem płatności. Operatorem płatności za Usługi Płatne jest Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Przelewy24.pl.  Po wybraniu opcji płatności Użytkownik przekierowywany jest do stosownej strony umożliwiającej płatność przelewem elektronicznym. Sposób przekierowania jest zabezpieczony dodatkowym systemem potwierdzeń gwarantujących, iż przekazane pieniądze trafią na konto Serwisu i zostaną odpowiednio skojarzone z dokonaną transakcją.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
3. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

Art.6. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
4. Sposoby dostawy poszczególnych Towarów do Klienta są uzależnione od cech danego Towaru i prezentowane są Klientowi w procesie dokonywania Zamówienia.
5. Nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Sklepie.
6. Termin realizacji dostawy wynosi: Czas realizacji zamówienia podany jest bezpośrednio przy każdym Produkcie. Czas dostawy zależny jest od wybranej formy dostawy i wynosi do 72h i liczony jest od dnia wysłania Towaru przez Sklep. Przesyłki nie są nadawane w soboty, niedziele oraz dni świąteczne.

Art. 7 Program Lojalnościowy

1. Posiadając konto w Sklepie przy składaniu zamówień Klient otrzymuje punkty w Programie Lojalnościowym. Każdy punkt posiada określoną wartość kwotową. Dzięki uzyskanym punktom Klient może - dokonując zakupów w Sklepie płacić punktami za zakupione produkty. Ilość zdobytych punktów zależy od wartości zakupionych produktów. Wszystkie punkty zdobyte w sklepie posiadają określoną wartość pieniężną i mogą zostać użyte do zapłaty za asortyment dostępny w Sklepie, z wyłączeniem produktów objętych promocją. Punkty za zrealizowane zakupy naliczane są każdemu Klientowi po sfinalizowaniu zakupów (punkty są zatwierdzane przez obsługę sklepu i mogą być wykorzystane dopiero po zatwierdzeniu). Zdobyte we wcześniejszych zamówieniach punkty można dowolnie przeznaczać na inne produkty z oferty Sklepu.

2. Aby sprawdzić status i ilość punktów należy się zalogować na swoje konto w Sklepie. Aktualny stan punktów oraz historia transakcji dostępna jest w Panelu klienta. Za każde 1,00 zł wydane w Sklepie Klient otrzymuje 1 punkt. W przypadku płacenia punktami 40 pkt to 1,00 zł. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości przyznawanych punktów oraz ich przelicznika bez uprzedniego powiadomienia.

3. Jeżeli Klient posiada zatwierdzone punkty, może użyć je do dokonania zakupów w Sklepie. Podczas procesu składania zamówienia, na stronie koszyka pojawi się okienko z możliwością wybrania zapłaty punktami. W polu ilości punktów trzeba wpisać jaką ilość punktów Klient chce przeznaczyć na zapłatę za zamówienie (można przeznaczyć wszystkie posiadane punkty - o ile ich ilość nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego poziomu dla jednego zamówienia - lub ich część). Po zaznaczeniu opcji zapłaty punktami przy potwierdzeniu zamówienia pokaże się kwota zamówienia pomniejszona o wartość punktów, a punkty zostaną odjęte od stanu punktowego konta.

4. Maksymalna ilość jaką można wydać jednorazowo przy zamówieniu to 2000 punktów.

5. Klient może zapłacić punktami maksymalnie za 50% wartości zamówienia.

6. System punktów działa wyłącznie dla Klientów, którzy posiadają konto w sklepie. Punkty nie są naliczane ani nie można ich zrealizować bez założenia konta w sklepie.

7. Punkty nie są naliczane za zakupy produktów w promocji.


Art.8Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
- udostępnianie zawartości Sklepu,
- zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania  ze Sklepu, Klient powinien dysponować:
2.1. komputerem, laptopem, tabletem, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu,
2.2. dostępem do poczty elektronicznej,
2.3. przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek),
2.4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługą Cookies oraz Javascript.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka prywatności.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
4.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, pornografię, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego 4.2. zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze bezprawnym;
4.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
4.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
4.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Fitomento;
4.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
4.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Art. 9. Prawo odstąpienia od umowy
 1.  Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. 
 2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient składa Fitomento oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres siedziby Fitomento: ul. Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fitomento.com, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Fitomento otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnymi opłatami.
 4.  Fitomento może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy Fitomento zwróci Klientowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia Klientowi Towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
 6.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient odeśle do Fitomento Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Fitomento o odstąpieniu od niniejszej umowy. 
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8.  Koszt odesłania towaru do Fitomento w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Art. 10. Reklamacje dotyczące towarów
 1. Fitomento jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: : Fitomento Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fitomento.com.
 5. Fitomento zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Fitomento Sp. z o.o., Nowa 29, Biała Podlaska 21-500.
 9. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 9.8 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.7 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 10.  W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Fitomento, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Art.11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1.  Fitomento podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fitomento o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fitomento Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 96, Biała Podlaska 21-500 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com. 
 4.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5.  Fitomento zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Art.12. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.  Zmiana Regulaminu:
2.1  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/ (dalej: “Sklepu”)

Art.1. Definicje
Sprzedawca (Fitomento) - Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505628, kapitał zakładowy Spółki: 25 000zł, NIP: 5372627347, REGON: 061670144.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z usług serwisu http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/;
Sklep Internetowy (Sklep) - sklep internetowy, działający pod adresem http://www.zdroweprzekaskidopracy.pl/, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;

Art.2. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Fitomento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Fitomento"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) 
 2. Fitomento przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, realizacji zamówień, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu.
 3. Fitomento w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
Art.3. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Fitomento Sp. z o.o. przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
 4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , jeśli uznasz, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz skontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fitomento.com
 
Art.4. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta  mogą być przetwarzane:
 1. Dane osobowe przypisane do konta Klienta w Sklepie  – przez cały czas aktywności konta Klienta oraz czas niezbędny  realizacji zamówień i usług oraz do wykazania wykonania umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
 2. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
 3. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Art. 5. Możliwość wyboru w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fitomento 
 1. Podanie danych przy rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto Sklepie i korzystać z opcji zakupów po rejestracji. 
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji marketingowych od Fitomento.
Art.6. Powierzenie danych osobowych
 1. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Fitomento usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem.
 2. Fitomento oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
Art.7. Ochrona prywatności
 1. Fitomento korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stron Fitomento. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Użytkownik może zapobiec wykorzystaniu swoich danych w Google Analytics. Strona z aktualnie dostępnymi narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 2. Witryna www.fitomento.com zbiera, udostępnia i wykorzystuje dane w ramach usług reklamowych Google. Jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystasz z witryn lub aplikacji naszego partnera.

PLIKI COOKIES
 1. Fitomento używa mechanizmu cookies. Cookies to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do jego preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Mechanizm cookies, poprzez zapisywanie krótkich, anonimowych informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Celem takiego działania jest udoskonalanie Sklepu, udostępnienie możliwości personalizacji usług, oraz pozyskanie informacji o tym jakiej informacji Klienci w ramach portalu szukają.
 2. Każdy Klient może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Fitomento lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
 3. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy oraz do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności. Dowiedz się, jak Google używa danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 4. Stosowane na stronach Fitomento pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – pozwala nam to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów; więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności;
-  optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli je poprawnie i czytelnie;
-  mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785).

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl